ANBI

Giften aan Egelopvang Stein kunnen, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

 

Hieronder vindt u de informatie die de belastingdienst gebruikt voor de beoordeling van de Egelopvang Stein als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

1.      De statutaire naam:
Stichting Egelopvang Stein

 

2.     Het RSIN nummer: 858032983.

 

3.    De contactgegevens:
Postadres:              Stationsstraat 129, 6181 AG  Elsloo(Limb)

Bezoekadres:          Sittarderweg 4, 6121 XH  Born

Telefoon:                 06 30881163 (dagelijks van 9.00 to 15.00u)

E-mail:                     egelopvangstein@gmail.com 

KvK nummer:         69837538

Bankrekening:       NL12RBRB0706508726

 

4.    Bestuur:

Denise Rousschop-Lochs, voorzitter

Anne Cleuskens, secretaris, penningmeester

Marieke Naaien-van den Ende, algemeen bestuurslid

 

5.     Beloningsbeleid:

Stichting Egelopvang Stein is een vrijwilligersorganisatie, waarbij bestuursleden en vrijwilligers de door hun gemaakte kosten vergoed kunnen krijgen.

Zij worden op geen enkele wijze beloond voor hun werkzaamheden.

 

6.    Doelstelling:

De stichting stelt zich, zonder winstoogmerk, ten doel:

a.    De beschermde Europese egels, die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen, dan wel nalaten van handelen, tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.

 

b.    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

7.   Beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.    Optimaliseren van de verzorging van de egels middels regelmatige bijscholing van de vrijwilligers en regelmatig contact met de dierenarts.

b.    Een zo snel mogelijke terugkeer van de egels naar de natuur mogelijk maken. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen, dat de dieren onnodig stress ervaren of verder letsel oplopen.

c.      Dat egels zoveel mogelijk hun soorteigen gedrag kunnen blijven vertonen na terugkeer in de natuur.

d.     Waar mogelijk voorlichting geven over de leefwijze van Europese egels en daarbij benadrukken, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daar bij horen, niet verstoord mogen worden. Dit gebeurd met name bij evenementen, op scholen en via de website.

 

 8.  Financiële verantwoording:

a.     Geldwerving: De stichting verkrijgt gelden van de donateurs, via nalatenschappen, losse giften en via verkoop van egel gerelateerde voorwerpen.

b.     Het vermogen van de Stichting wordt door het bestuur beheerd.

c.      De gelden worden primair besteed aan de verzorging van de egels en de medische behandelingen. Verder aan de kosten die vrijwilligers maken voor de stichting en aan de huur en onderhoud van de locatie. Ook is er geld nodig voor voorlichting en publiciteit over egels, hun leefwijze en woonomgeving en over het werk van onze Egelopvang. Er worden gelden gereserveerd voor toekomstige onderhoudskosten en mogelijke problemen met de locatie van de huisvesting. 

 

 

Voor het jaarverslag 2021 KLIK HIER.